Algemene voorwaarden NLVERHUIST

Artikel 1: Definities

1.1 NLVerhuist: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NLVerhuist B.V., gevestigd te Zwolle

1.2 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden.

1.3 Diensten: Alle werkzaamheden die voorwerp zijn van een Overeenkomst of (andere) rechtsverhouding tussen NLVerhuist en Klant.

1.4 Leadvergoeding: De eventueel door Klant na het verkrijgen van een lead verschuldigde vergoeding.

1.4 Intellectuele eigendomsrechten: Alle auteursrechten, merkrechten, databankrechten, modelrechten en handelsnaamrechten.

1.6 Adverteerder: Zowel de Particuliere als de Zakelijk adverteerder.

1.5 Particulier adverteerder: De natuurlijk persoon die een woning aanbiedt op de Website en daarbij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.5 Klant: een (rechts)persoon die met NLVerhuist een Overeenkomst aangaat met betrekking tot het afnemen van Diensten of het in de uitoefening van een beroep of bedrijf aanbieden van een woning op de Website (Zakelijk adverteerder).

1.6 Overeenkomst: De overeenkomst tussen NLVerhuist en Klant met betrekking tot het afnemen  van Diensten van NLVerhuist.

1.7 Website: De Website van NLVerhuist, te weten: www.nlverhuist.nl, waarop partijen met elkaar in contact kunnen komen.


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en Overeenkomst betreffende de levering door NLVerhuist van Diensten aan of ten behoeve van Klant ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of anderszins zijn gedaan of tot stand komen. Afwijkende afspraken gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Wanneer enige bepaling in deze algemene voorwaarden afwijkt van een bepaling in een met de Klant gesloten overeenkomst zijn de afwijkende bepalingen zoals vastgelegd in de betreffende overeenkomst van toepassing.

2.6 De Overeenkomst – tezamen met deze Algemene Voorwaarden – geven de volledige afspraken tussen NLVerhuist en Klant weer met betrekking tot de uitvoering van de Diensten waarvoor de Overeenkomst is gesloten. NLVerhuist en Klant accepteren nadrukkelijk elektronische communicatie voor de totstandkoming van de Overeenkomst. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

2.7 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op toekomstige offertes, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten tussen NLVerhuist en Klant.

2.8 Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

2.9 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van de Overeenkomst niet

rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.


Artikel 3: Aanvang en duur van de Overeenkomst

3.1 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

3.2 Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan gedurende het 1e jaar niet tussentijds door opzegging worden beëindigd. Na het 1e jaar kan de Overeenkomst worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

3.3 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt steeds stilzwijgend verlengd met een periode van 12 maanden, tenzij deze door een der partijen is opgezegd, uiterlijk twee maanden voorafgaand aan het verstrijken van de lopende contractduur.


Artikel 4: Diensten

4.1 NLVerhuist biedt Diensten aanbiedende partijen en Diensten vragende partijen de mogelijkheid met elkaar in contact te komen en zelf een overeenkomst te sluiten. NLVerhuist bemiddelt niet op inhoudelijke wijze (direct of via de Website) bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen partijen en is op geen enkele manier aansprakelijk voor de manier waarop partijen invulling geven aan hun rechten en plichten over en weer. Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een overeenkomst en voor een goede nakoming daarvan, alsmede voor de juistheid van de door hen verstrekte gegevens. NLVerhuist behoeft de juistheid en volledigheid van de door klanten of derden aangeleverde gegevens en informatie niet te controleren.

4.2 NLVerhuist staat niet in voor het met de Diensten te bereiken beoogde resultaat. Op NLVerhuist rusten uitsluitend inspanningsverplichtingen en geen resultaatsverbintenissen.

4.3 NLVerhuist garandeert niet dat back-ups worden gemaakt van de op de Website en/of Diensten ingevoerde gegevens van de Klant, dan wel dat deze gegevens op een andere wijze beschikbaar worden gehouden. Klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het bewaren van een kopie van de gegevens welke hij door middel van de Website en/of Diensten heeft ingevoerd.

4.4 NLVerhuist is gerechtigd voor de uitvoering van de dienst gebruik te maken van de diensten van derden.


Artikel 5 Advertentie

5.1 Een te koop zijnde de woning kan door een Adverteerder middels de Website te koop worden aangeboden.

5.2 De Adverteerder is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertentie. Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de toepasselijke wet- en/of regelgeving, noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Adverteerder vrijwaart NLVerhuist zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door NLVerhuist geleden of te lijden schade.

5.3 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van de aangeboden woning overeenkomt met de werkelijkheid en juist, volledig en niet misleidend is.

5.4 NLVerhuist behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. NLVerhuist zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze Algemene Voorwaarden of anderszins onrechtmatig wordt gehandeld.

5.5. Door het aanbieden van een advertentie geeft de Adverteerder toestemming aan NLVerhuist om deze gedurende de looptijd op de Website zichtbaar te maken.

5.6 De advertentie van een Particulieradverteerder wordt gedurende een periode van 12 maanden geplaatst, tenzij de woning al eerder verkocht wordt. Indien de woning verkocht is dient de Adverteerder dit zo spoedig mogelijk aan NLVerhuist door te geven danwel zelf de advertentie dienovereenkomstig aan te passen.


Artikel 6: Gebruik Website

6.1 Bij totstandkoming van een Overeenkomst  dient de Klant de content welke hij op de Website weergegeven wenst te zien aan NLVerhuist ter beschikking te stellen conform de daarover gemaakte afspraken (tekstbestand, foto’s e.d.). NLVerhuist zal deze content vervolgens, in overeenstemming met het overige in dit artikel bepaalde, op de Website plaatsen.

6.2 Bij totstandkoming van een Overeenkomst kan Klant, in afwijking of aanvulling van het in artikel 6.3 bepaalde, een wachtwoord verkrijgen waarmee kan worden ingelogd op zijn eigen account op de Website. Klant dient zorgvuldig om te gaan met zijn inloggegevens en is zelf aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn account en de eventuele consequenties die daaruit volgen. NLVerhuist is gerechtigd de inloggegevens van Klant te blokkeren bij een vermoeden van misbruik of malversaties.

6.4 Klant zal geen toegang geven tot zijn account anders dan aan zijn personeelsleden of anderszins voor hem werkzame personen. Klant zal er voor zorgdragen dat personen die namens hem tot zijn eigen account op de Website toegang wordt verschaft, zich houden aan de voorwaarden

als opgenomen in deze Algemene Voorwaarden. Indien een dergelijke gebruiker in strijd met deze bepaling handelt, is Klant aansprakelijk jegens NLVerhuist als ware het een eigen gedraging van Klant.

6.5 Klant staat in voor de juistheid van zijn door hem op de Website geplaatste, of aan NLVerhuist aangeleverde, informatie. Klant dient voornoemde gegevens regelmatig te controleren en zo nodig aan te vullen, te wijzigen of, indien de gegevens door NLVerhuist op de Website zijn geplaatst, wijzigingen door te geven. NLVerhuist voert geen controle uit over de juistheid of compleetheid van de door Klant geplaatste of aangeleverde gegevens. Klant is aansprakelijk voor alle op de Website geplaatste content.

6.6 NLVerhuist behoudt zich het recht voor om Klant het gebruik van de Website te weigeren en/of te ontzeggen of om geplaatste content te verwijderen indien Klant handelt in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, rechten van derden of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

6.7 Klant staat in voor professioneel en zakelijk gebruik van de Website en dient zich te onthouden van het plaatsen van uitlatingen die neigen tot of kunnen worden uitgelegd als aanstootgevend, grievend of haatdragend.

6.8 Klant zal bij het gebruik van de Diensten op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken of laten veroorzaken aan NLVerhuist of aan derden.

6.9 Klant zal geen handelingen verrichten of laten verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze mogelijkerwijs schade toebrengen aan de systemen en/of programmatuur van NLVerhuist of van derden.

6.10 Klant mag de Diensten en/of de programmatuur behorende bij de Website (of enig deel daarvan) niet (laten) reproduceren, namaken, kopiëren, dupliceren, verkopen, wederverkopen, verhuren of verhandelen.

6.11 Klant verplicht zich tot naleving van het in artikel 6 bepaalde en is aansprakelijk voor schade door schending van deze verplichting. Het is NLVerhuist toegestaan, zonder voorafgaande aankondiging, uitlatingen en/of handelingen in strijd met het bepaalde in dit artikel van de Website te verwijderen.

6.12 Klant garandeert dat hij de Website en de Diensten uitsluitende voor zichzelf of de eigen onderneming van Klant zal gebruiken.


Artikel 7: Onderhoud

7.1 NLVerhuist spant zich in voor de optimale beschikbaarheid van de Website en de Diensten, maar is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website. NLVerhuist is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheden, noch voor andere (tijdelijk) niet beschikbaarheid van de Website.


Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle Intellectuele eigendomsrechten die berusten op, en/of voortvloeien uit, de Diensten die NLVerhuist aanbiedt, hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen de Intellectuele eigendomsrechten die berusten op de Website, de inhoud hiervan (hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen de lay-out, indeling en broncode van de Website) en de rechten op merken, tekens en handelsnamen als gehanteerd door NLVerhuist, berusten uitsluitend bij NLVerhuist of zijn haar in licentie verstrekt.

8.2 Niets van de inhoud van de Website mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NLVerhuist door Klant openbaar worden gemaakt en/of verveelvoudigd. Toestemming is niet vereist daar waar de openbaarmaking en/of verveelvoudiging strikt noodzakelijk is voor het normale gebruik van deze Website.

8.3 Klant garandeert dat de door hem of middels NLVerhuist op de Website geplaatste informatie geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Klant vrijwaart NLVerhuist volledig tegen alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot de gestelde inbreuk op de Intellectuele eigendomsrechten van die derden, die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de door of namens Klant geplaatste informatie op de Website.


Artikel 9: Privacy

9.1 NLVerhuist kan persoonsgegevens van Klant en de Particulier adverteerder verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en voldoet alsdan aan de verplichtingen die uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op hem rusten.

9.2 Op de verwerking van (persoons)gegevens van Klant en de Particulier adverteerder is de privacyverklaring van NLVerhuist van toepassing, welke is te vinden op de Website.

9.3 NLVerhuist is niet verantwoordelijk voor het door de Klant gevoerde privicybeleid en niet aansprakelijk voor het al dan niet nakomen door Klant van de verplichtingen in de zin van de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Artikel 10: Aansprakelijkheid en garantie

10.1 De aansprakelijkheid NLVerhuist op welke rechtsgrond dan ook is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), met een maximum van € 5.000,-. NLVerhuist is nimmer aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verloren gegevens of data, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

10.2 De aansprakelijkheidsbeperking van het vorige lid is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van NLVerhuist.

10.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij NLVerhuist meldt. Iedere vordering jegens NLVerhuist, behalve die welke door NLVerhuist is erkend, vervalt door het enkele verloop van drie maanden na het ontstaan van de vordering.

10.4 NLVerhuist is niet aansprakelijk voor informatie die op de Website of anderszins wordt geplaatst en/of verstrekt door derden.

10.5 NLVerhuist geeft geen garantie voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de Website en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Klant dient te allen tijde over een digitale reservekopie van diens gegevens die hij op de Website heeft ingevoerd te beschikken.


Artikel 11: Vrijwaring

11.1 Klant vrijwaart NLVerhuist, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door NLVerhuist van een Overeenkomst, met inbegrip van kosten van juridische bijstand en andere te maken gerechtelijke kosten.


Artikel 12: Overmacht

12.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt tevens verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers of andere derden waarvan NLVerhuist gebruik maakt. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, heeft de partij die zich niet in de overmachtsituatie bevindt het recht de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen.


Artikel 13: Prijzen

13.1 Alle door NLVerhuist vermelde prijzen en tarieven zijn in Euro’s en zijn exclusief BTW en andere wettelijke verhogingen.

13.2 NLVerhuist behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen.

13.3 NLVerhuist mag haar prijzen en tarieven wijzigen door een schriftelijke of elektronische kennisgeving.

13.4 De prijswijziging gaat voor het eerst in op de eerste dag na verlenging van de Overeenkomst. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met de aangekondigde verhoging is Klant gerechtigd de Overeenkomst binnen 7 dagen na de kennisgeving schriftelijk of elektronisch tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden te beëindigen.

13.5 Indien zodanig overeengekomen is Klant aan NLVerhuist een vergoeding (de “Leadvergoeding”) verschuldigd indien hij via de Website een lead ontvangt. De hoogte van de Leadvergoeding is afhankelijk van de middels de lead verkregen opdracht.

13.6 Klant zal niet door het uitwisselen van contactgegevens of op enige andere wijze trachten de betaling van de leadvergoeding aan NLVerhuist te omzeilen.

13.7 De eventueel verschuldigde leadvergoeding wordt door NLVerhuist in rekening gebracht in de maand volgend op de maand waarin Klant de lead heeft ontvangen.

13.8 Klant is naast de eventuele leadvergoeding in ieder geval de overeengekomen maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde vergoeding verschuldigd aan NLVerhuist. De periodiek aan NLVerhuist verschuldigde vergoeding dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 NLVerhuist is niet aansprakelijk voor het door de Klant gevoerde privicybeleid en het al dan niet nakomen door Klant van de verplichtingen in de zin van de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Artikel 14: Betaling

14.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient Klant facturen van NLVerhuist binnen 8 dagen na de factuurdatum te voldoen.

14.2 NLVerhuist is gerechtigd te verlangen dat de periodiek aan NLVerhuist te betalen vergoeding middels automatische incasso wordt betaald. De overeengekomen bedragen zijn excl. incasso- en administratiekosten van € 1,- per transactie.

14.2 In geval van (dreigende) liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van Klant zijn de vorderingen van NLVerhuist op Klant onmiddellijk opeisbaar.

14.3 Indien niet tijdig wordt betaald, is Klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Klant is dan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd de wettelijke rente verschuldigd. NLVerhuist is tevens gerechtigd de toegang tot de Website te blokkeren, waarbij Klant dientengevolge geen enkel recht op compensatie of vergoeding heeft. Daarnaast heeft NLVerhuist het recht om alle gemaakte kosten om het betalingsverzuim op te heffen, te verhalen op Klant.


Artikel 15: Beëindiging van de Overeenkomst

15.1 NLVerhuist is, onverminderd haar overige rechten die voortvloeien uit de wet en zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd de Overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving, of indien de Overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen via e-mail, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen en daarmee Klant toegang te ontzeggen tot de Website, indien:

– Klant surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend, haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;

– Klant haar activiteiten staakt, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;

– Klant, na een deugdelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 14 kalenderdagen wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

15.2 NLVerhuist heeft bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, recht op volledige betaling van de resterende vergoeding tot het einde van de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst.


Artikel 16: Overige bepalingen

16.1 Het is NLVerhuist zonder voorafgaande toestemming toegestaan middels commerciële uitingen kennis te geven van de samenwerking met Klant, al dan niet gebruikmakend van het logo van Klant.


Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen NLVerhuist en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, Nederland.